กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน มีภารกิจดังนี้


บริหารและจัดการงานด้านสุขภาพ และอนามัยโรงเรียนพร้อมทั้งบริหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียน โดยประสานงานความร่วมมือ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จัดหาทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กำหนดนโยบายส่งเสริมเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินงานทางด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่



Socialize with us!