กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน มีภารกิจดังนี้

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ ประสานหน่วยงานเครือข่าย และองค์กรที่มีหน้าที่ ในการส่งเสริมสนับสนุนในการ พัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติริย์ โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์Socialize with us!