กลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน มีภารกิจดังนี้

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย ผ่านกระบวนการทางกีฬา เพื่อสุขภาพ ทักษะ กีฬาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมนันทนาการตามความถนัด ให้มีความเป็นเลิศเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสร้างเป็นนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพSocialize with us!