กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน มีภารกิจดังนี้

จัดทำแผนยุทธศาสตร์และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย โดยมุ่งให้เกิดการปฏิบัติ ทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ และได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกอย่างเหมาะสมSocialize with us!