กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีภารกิจดังนี้
1. งานบริหารธุรการ
1.1 ติดต่อประสานงานธุรการภายในสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดระบบงานสารบรรณ งานธุรการ งานรับส่ง และโต้ตอบหนังสือราชการ
1.3 งานพิมพ์ งานเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
1.4งานเลขานุการผู้บริหาร

2. งานงบประมาณและการบริหารการเงินและบัญชี
2.1 จัดตั้งงบประมาณประจำปี จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติการประจำปี
2.2 งานการเงินเบื้องต้น งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามขั้นตอนการเบิกจ่าย

3. งานพัสดุครุภัณฑ์
3.1 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ (สำรวจ ทำบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ควบคุม ตรวจสอบ)
3.2 ดูแลและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
3.3 รับผิดชอบงานด้านรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

4. งานบุคลากร
4.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ด้านคุณวุฒิประสบการณ์ความชำนาญ
4.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องต้น การพิจารณาความดีความชอบ การลาทุกประเภท การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ จัดทำทะเบียนคุมเวลาและสรุปรายงานผล
4.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้ง ย้ายและการช่วยราชการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนSocialize with us!