สพฐ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564

ลงวันที่ - 6 กรกฏาคม 2564

กองทัพบก ได้จัดกิจกรรม การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้แก่เยาวชน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564


Download เอกสาร
1. หนังสือประชาสัมพันธ์
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand