สพฐ

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ลงวันที่ - 4 มิถุนายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามหลักการตามเอกสารที่ส่งมาด้วย นี้


Download เอกสาร
1. หนังสือ ศธ 04188/ว244 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
2. ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนกระทรวงศึกษาธิการ
3. หนังสือ ศธ 04188/ว2 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
4. หนังสือ ศธ 04188/ว234 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
5. หนังสือ ศธ 04188/ว12 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand