สพฐ

การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

ลงวันที่ - 21 พฤษภาคม 2564

                   ด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ไปยังโรงเรียนในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ และเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ ดังนี้

                    ๑. ให้โรงเรียนดำเนินการตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ รายละเอียดดังแนบ เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอซ ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ คนละ ๒๔ กล่อง

                    ๒. ให้โรงเรียนจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้กับเด็กนักเรียน หรือนัดหมายกับผู้ปกครองนักเรียนให้มารับผลิตภัณฑ์นมในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่หน่วยจัดซื้อหรือโรงเรียนกำหนด โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่าให้นำผลิตภัณฑ์นมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ มาบริโภคก่อนในโอกาสแรก


Download เอกสาร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand