สพฐ

การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564

ลงวันที่ - 21 พฤษภาคม 2564

  ด้วย คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ได้มีประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปยังโรงเรียนในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ และเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ขอให้กำชับโรงเรียน และผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และให้ความสำคัญ เรื่องอายุของนม (ข้อ 10.2.7) รวมทั้ง การดำเนินการของผู้ประกอบการเรื่องการขนส่งและเก็บรักษานม ข้อ 11 (11.1 – 11.7) หากพบความผิดปกติและการปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม  (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้โรงเรียนแจ้งหน่วยจัดซื้อเพื่อประสานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวทันที


Download เอกสาร
1. หนังสือ ว234
2. ประกาศการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand