สพฐ

การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงวันที่ - 19 พฤษภาคม 2564

การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

2. เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพ และคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม
และประเทศชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่ได้กระทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป โดยจัดพิมพ์หนังสือเกียรติประวัติไว้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นต่อไป

สามารถสมัครและส่งผลงานได้ที่ (เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง)
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่


Download เอกสาร
1. การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand