สพฐ

โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ของ สพฐ.

ลงวันที่ - 26 มีนาคม 2564

โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ของ สพฐ.

1. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม
ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

2. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2564 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี


Download เอกสาร
1. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3-4 เขตพื้นที่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand