สพฐ

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดของ สพฐ

ลงวันที่ - 27 ตุลาคม 2563

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดของ สพฐ.สพฐ. ร่วมกับ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติ วิธีการและหลักสูตรยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand