สพฐ

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลงวันที่ - 5 มีนาคม 2563

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ประชาสัมพันธืแนวทางในการป้องกันโรคเบื้องต้นมา ดังนี้
Download เอกสาร
1. หนังสือ ศธ 04188/ว203

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand