สพฐ

ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

ลงวันที่ - 2 มีนาคม 2563

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงขอให้ชะลอการนำนักเรียน นักศึกษาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติDownload เอกสาร
1. ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand