The 5th International Patrol Jamboree, Korea 2018
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน : ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 65 ครั้ง
                เชิญชวนสมัครชุมนุมลูกเสือนานาชาติ The 5th International Patrol Jamboree, Korea 2018 ระหว่างวันที่ 2 ถึง 8 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศเกาหลี


Download เอกสาร
1. รายละเอียดการสมัครเข้าชุมนุมลูกเสือนานาชาติ

2. ใบสมัคร

ภาพข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 65 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้องของกลุ่มส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน
การจัดฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาลูกเสื...
โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยา...
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั...
แจ้งการส่งผลการแข่งขัน เอพีฮอนด้า 31 ขา ...
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.(ครั้งที่ 25/2561)...
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษ...
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กร...
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษ...
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษ...
รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีงบประม...
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน...
การฝึกอบรมวิชาลูกเสือจราจร ประจำปี 2561 ...


  ข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของ ส...เปิดอ่าน 64,754 ครั้ง
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน...เปิดอ่าน 31,236 ครั้ง
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเ...เปิดอ่าน 5,001 ครั้ง
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเ...เปิดอ่าน 1,581 ครั้ง
 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ซัมซุงชวนครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 13 กันยายน 2561 ]
ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามาร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 5 กันยายน 2561 ]
กิจกรรม บรีส Outdoor Classroom...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ]
การจัดส่งเอกสารรายงานการเงินขอ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ]
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ]
การแข่งขัน OBEC Sport Inspired...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ]
การจัดฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ]
.เขียนโดย สุพีรณัฐ วงษ์ซีวะสกุล

งานเขียนอื่น ๆ ของ สุพีรณัฐ
การจัดฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาลูกเสือจราจร โรงเรียนวัดราชบพิธ...อ่าน 28 ครั้ง
โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ครั้งที่ 4 ...อ่าน 68 ครั้ง
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C.) ...อ่าน 64 ครั้ง
แจ้งการส่งผลการแข่งขัน เอพีฮอนด้า 31 ขา ...อ่าน 184 ครั้ง
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.(ครั้งที่ 25/2561)...อ่าน 131 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (3)...อ่าน 460 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561...อ่าน 206 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (2)...อ่าน 201 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต...อ่าน 194 ครั้ง
รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2561...อ่าน 224 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การจัดฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาลูกเสือจราจร โรงเรียนวัดราชบพิธ
โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ครั้งที่ 4
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C.)
แจ้งการส่งผลการแข่งขัน เอพีฮอนด้า 31 ขา
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.(ครั้งที่ 25/2561)
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (3)
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของ สพฐ. 3 หลักสูตร
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพ 4 ภูมิภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ซัมซุงชวนครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนะเด็กไทยให้พบแนว” พัฒนาครู สู่การแนะแนวรูปแบบใหม่ ...อ่าน 23 ครั้ง
ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561...อ่าน 68 ครั้ง
กิจกรรม บรีส Outdoor Classroom Day เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน...อ่าน 12 ครั้ง
การจัดส่งเอกสารรายงานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในโครงการเด็กไทยแก้มใส...อ่าน 96 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561...อ่าน 35 ครั้ง
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561...อ่าน 130 ครั้ง
การแข่งขัน OBEC Sport Inspired by ThaiPBS ปี 2561...อ่าน 27 ครั้ง
การจัดฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาลูกเสือจราจร โรงเรียนวัดราชบพิธ...อ่าน 28 ครั้ง
โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ครั้งที่ 4 ...อ่าน 68 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดประสบการณ์สร้างความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านจันทร์ให้กับโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best และการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี...อ่าน 153 ครั้ง
กิจกรรม Samsung Discovery Camp ค่ายค้นอนาคต (ภาคเหนือ)...อ่าน 62 ครั้ง
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C.) ...อ่าน 64 ครั้ง
แจ้งการส่งผลการแข่งขัน เอพีฮอนด้า 31 ขา ...อ่าน 184 ครั้ง
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.(ครั้งที่ 25/2561)...อ่าน 131 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (3)...อ่าน 460 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561...อ่าน 206 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (2)...อ่าน 201 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต...อ่าน 194 ครั้ง
รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2561...อ่าน 224 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 (การประเมินเอกสาร)...อ่าน 154 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม


 Copyright (c) 2017 studentact.net All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.