การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามหลักการตามเอกสารที่ส่งมาด้วย นี้
.