การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (A.T.C.) รุ่น 900
ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ให้แก่ผู้บริหารในสังกัด สพท. ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือของ สพฐ.

 จำนวน 96 คน เป็นชาย 35 คน หญิง 61 คน


.