ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Cartoon Animation ในรูปแบบวีดีทัศน์ โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน เรื่องเงิน เรียนง่าย และแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนโครงการ