ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ