ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ 1