ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง