เกณฑ์การแข่งขันคีตะมวยไทย "สพฐ. เกมส์" (ฉบับแก้ไข)