วิสัยทัศน์

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Etiam eget mi enim, non ultricies nisi voluptatem, illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem.

พันธกิจ

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Etiam eget mi enim, non ultricies nisi voluptatem, illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem.

เป้าหมาย

Etiam eget mi enim, non ultricies nisi voluptatem, illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem.

คำสั่งสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

" สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้จัดตั้งสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนักเรียนและอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1005/2559 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มอบหมายให้นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน "


ทีมพัฒนาเว็ปไซต์

รายา ปัญจมานนท์

ตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ

พรณรงค์ ทรัพย์คง


Socialize with us!